Shinobu Kocho

Shinobu from Demon slayer (commission)

Older portrait (2019)

Older portrait (2019)